Tanusítványaink

A REHAB Zrt. 2013.-ban megszerezte a TÜV Rheinland ISO 9001:2008 minősítését.

Az ISO 9001 szab­vány egy Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si Rend­szer (MIR), és azon ke­resz­tül egy szer­ve­zet ál­ta­lá­nos mű­kö­dé­si mo­dell­jét ír­ja le. Olyan ál­ta­lá­nos kö­ve­tel­mé­nye­ket fo­gal­maz meg, ame­lyek tel­je­sí­té­se egy tár­sa­ság si­ke­res, az­az gaz­da­sá­gos, és a ve­vők elé­ge­dett­sé­gét el­érő mű­kö­dé­sé­hez szük­sé­ges.

A ve­vői kö­ve­tel­mé­nyek­nek va­ló meg­fe­le­lés mind a ter­mé­kek, mind a szol­gál­ta­tá­sok ese­tén a REHAB Zrt. szá­má­ra alap­ve­tő el­vá­rás. Az ISO 9001 rend­szer ke­re­tet biz­to­sít az üz­le­ti fo­lya­ma­tok rend­szer­szem­lé­le­tű irá­nyí­tá­sá­hoz an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ve­vői kö­ve­tel­mé­nye­ket egy­re job­ban tel­je­sít­sük, ügy­fe­le­in­ket meg­tart­suk, úja­kat sze­rez­zünk, és elé­ge­dett­sé­gü­ket fo­lya­ma­to­san nö­vel­jük.

 

../media/repository/NEWrehab/TUV_CERT2016.jpg../media/repository/NEWrehab/TUV_2016_ENG_LR.JPG ../media/repository/NEWrehab/TUV_2016_HU_LR.JPG